Przetwarzanie danych osobowych przez komornika sądowego

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Agata Kwolek, Kancelaria Komornicza nr VIII, ul. Św. Mikołaja 51/52, 50-127 Wrocław (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: wroclaw1@komornik.pl

tel.: (071) 342-91-91, 342-87-10

adres: ul. Św. Mikołaja 51/52, 50-127 Wrocław

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane Inspektora Ochrony Danych: Paweł Łada, można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@rodo-online.eu

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www czy danych osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość e-mail: wroclaw1@komornik.pl lub pisemnie na adres ul. Św. Mikołaja 51/52, 50-127 Wrocław. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych w zależności od kategorii: kat. A (materiały archiwalne) przez okres 10 lat, kat. B (dokumentacja niearchiwalna) przez okres 5 lat, przez okres 12 lat przechowuje się akta spraw, w których nie doszło do wyegzekwowania całości świadczenia.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

W przypadku dłużnika podanie danych na wezwanie komornika jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc. Za złożenie fałszywego oświadczenia dłużnik ponosi odpowiedzialność karną a w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ponadto komornik może ukarać dłużnika grzywną oraz wystąpić do sądu o jego przymusowe doprowadzenie w celu złożenia wykazu. Informacje o dłużniku zbierane są w zgodzie z przepisami kpc także od innych niż dłużnik podmiotów ( określonych w art.761 kpc, a także od wierzyciela, świadków czynności, domowników dłużnika itd.), informacje te pozyskiwane są w oparciu o wyraźne uregulowania prawne, którym podlega komornik sądowy, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia dłużnikowi informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO).

W przypadku wierzyciela podanie danych na wezwanie komornika jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 126 w zw. z art. 13§2 kpc. Niepodanie przez wierzyciela jego danych we wniosku egzekucyjnym potraktowane będzie jak brak formalny uniemożliwiający egzekucję. Wierzyciel zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Jeżeli mimo to nie udostępni komornikowi danych niezbędnych do wszczęcia egzekucji, komornik zarządzi o zwrocie wniosku egzekucyjnego i nie rozpocznie egzekucji.

Informacje o wierzycielu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od samego wierzyciela. W niektórych przypadkach mogą zostać poszerzone przez dłużnika lub innych uczestników postępowania, z ich inicjatywy. Informacje te pozyskiwane są w sposób wyraźnie określony prawem przewidującym środki służące ochronie prawnie uzasadnionych interesów osoby której dane dotyczą,  z  tego    względu  komornik nie jest  związany   obowiązkiem udzielenia wierzycielowi informacji, o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO).

W przypadku innych uczestników postępowania  podanie danych na wezwanie komornika jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761§ 1i 2 kpc, art.126 w zw. z art 13§ 2 kpc oraz art. 809kpc . Niepodanie danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną. W innych przypadkach może skutkować pominięciem praw wezwanej do podania danych osoby w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.  Informacje zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od podmiotu tych danych oraz, w niektórych przypadkach, mogą zostać wskazane przez strony postępowania, uczestników czynności egzekucyjnych lub podmioty wymienione w art. 761 kpc, o ile zwrócił się do nich o to komornik. Informacje te objęte tajemnicą zawodową komornika sądowego, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia osobie, której dane dotyczą informacji o jakim mowa jest w art. 14 RODO.